این کلاس به صورت مشترک برای کلیه اساتید ایجاد شده تا از طریق آن راهنماها و اطلاعیه های مربوط به سامانه آموزش مجازی را مطالعه نمایید