Shandiz-login


رمز ورود به سامانه مجازی برای دانشجویان ورودی ۲-۱۴۰۰
کد ملی ۱۰ رقمی آنها می باشد